مراسم روز معمار برگزار می شود

مراسم روز معمار با همکاری گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در سنندج برگزار می گردد.

زمان: 6 اردیبهشت 1394  ساعت 17

مکان: سالن سلیمان خاطر سنندج سه راه شالمان