مراسم تودیع و معارفه بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور هیات مدیره در محل سازمان برگزار شد.

در این مراسم از تلاش ها و زحمات مهندس آرش اسدپور، مهندس خه بات اشرف سجادی و مهندس آزاد فائز تقدیر به عمل آمد.

همچنین با حکم ریاست سازمان مهندس صادق جهان بین، مهندس امیرحسن نوذری و مهندس علی خوشگوار و سركار خانم مهندس دل نيا رضايي بعنوان عضو علي البدل ،فعالیت خود را به عنوان بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان آغاز نمودند.