مراسم تودیع ومعارفه هیات رئیسه دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان دهگلان برگزار شد

مراسم تودیع هیات رئیسه دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان دهگلان با حضور نائب رئیس سازمان مهندس قادرمرزی و همچنین مهندس گودرزی مدیر فنی واجرایی ومرادی مسئول امور مهندسین استان برگزار گردید.

دراین مراسم مهندس قادرمرزی ضمن تقدیر از فعالیت های هیات رئیسه دفتر نمایندگی از زحمات مهندس یوسفی، مهندس قادرمرزی ومهندس احمدیانی تقدیر کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا ابقای مهندس احمدیانی بعنوان رئیس جدید دفتر نمایندگی منشا مشارکت بیشتر مهندسین عضو سازمان در دهگلان وفعالیت های مثمر ثمر گردد.

همچنین هیات سازمان از ساختمان جدید دفتر نمایندگی این شهرستان بازدید کردند.