مدیر و هیات اجرایی دفتر نمایندگی بیجار انتخاب شدند

طی انتخابات داخلی هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان بیجار مشخص شدند.

 به اتفاق آرای هیأت مدیره مهندس کمال فرمانی فرد، مهندس ابوالقاسم اله مرادی، مهندس امجد جلالی بعنوان اعضای اصلی هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان بیجار انتخاب شدند.

مهندس ابوالقاسم چراغ زاده بعنوان عضو علی البدل این دفتر معرفی گردید.

همچنین مهندس کمال فرمانی فرد بعنوان مدیر اجرایی این شهرستان در پست خود ابقا شد.