مدیر وهیأت اجرایی دفتر نمایندگی بانه انتخاب شدند

اعضای هیأت اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در دفتر نمایندگی شهرستان بانه انتخاب شدند.

طی انتخابات داخلی در هیأت مدیره سازمان مهندس نژاد جهانی، مهندس فریدون علی محمدی، مهندس صلاح قادری بعنوان اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی بانه انتخاب شدند.

همچنین مهندس بختیار سرحدی بعنوان عضو علل بدل هیات اجرایی دفتر بانه انتخاب شد. 

مهندس نژاد جهانی بعنوان مدیر اجرایی دفتر نمایندگی بانه انتخاب شد.

پیشتر مهندس نه به ز محمدی مدیریت اجرایی دفتر نمایندگی بانه را به عهده داشتند.

مهندس نژاد جهانی عضو گروه عمران سازمان ، فعالیت در پست های شهرداری بانه و ... را در کارنامه خود دارد.