مدارک لازم جهت ثبت نام عضویت در هفتمین دوره گروههای تخصصی

مدارک لازم جهت ثبت نام عضویت در هفتمین دوره گروههای تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

 


1-               تصویر کلیه صفحات شناسنامه.

2-              تصویر کارت ملی.

3-             دوقطعه عکس 4*3.

4-             فرم درخواست داوطلبی ورزومه آموزشی ، مدیریتی ، علمی ( پیوست 4-1 و4-2 ).

5-              تصویر پروانه اشتغال بکار پایه یک مهندسی.

6-             اظهار نظر شورای انتظامی.

7-             گواهی ناظر بر صلاحیت حرفه ای موضوع بند پ-2 ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون.

8-             تصویر مدرک / مدارک تحصیلی

9-              تصویر کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی استان.

10-              گواهی عضویت در سازمان نظام مهندسی استان با ذکر تاریخ اولین صدور پروانه اشتغال به کار پایه یک. ( مکاتبات توسط سازمان )

11-           گواهی عدم اعتیاد. مکاتبات توسط سازمان )

12-          گواهی عدم سوء پیشینه. (مکاتبات توسط سازمان )

13-          رزومه کاری (خود اظهاری). ( پیوست 13 )

14-          استعلام از دادگستری محل اشتغال ( در خصوص گواهی موضوع بند الف-3 ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون)مکاتبات توسط سازمان)

15-          گواهی شرکت در سه دوره آموزشی وزارت راه وشهرسازی