مجمع گروه نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان
مجمع گروه نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان
زمان: 94/7/26 ساعت  16
 مکان : سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان
دستورکار :
1- ارائه تعرفه خدمات نظارت
2- تعیین کمیته ارجاع کار
3-ارائه کارکرد تفکیک و نظارت اعضا تا پایان شهریورماه 94