مجمع عمومی 25 اسفند به زمان دیگری موکول گردید

مجمع عمومی 25 اسفند به زمان دیگری موکول گردید

قابل توجه اعضای محترم سازمان

احتراما با توجه به تراکم کاری پایان سال و نیز برگزاری ادامه مجمع عمومی قبلی سازمان،  تاریخ برگزاری مجمع (24 اسفند (نوبت اول) و 25 اسفند (نوبت دوم) به زمان دیگری موکول گردید.

تاریخ و مکان برگزاری مجمع عمومی متعاقبا اعلام خواهد شد