مجمع عمومی گروه نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان
مجمع عمومی گروه نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان
 
زمان : دوشنبه 11/8/94 ساعت 16
مکان : سازمان
موضوع : 1-تعیین تعرفه خدمات نظارت نقشه بردار
 2-تعیین کمیته نظارت بر ارجاع کار
3- بررسی ارجاع کار تفکیک به صورت استانی