مجمع عمومی گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مجمع عمومی گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

زمان: روز پنج شنبه 14/10/96 ساعت 16الی 19

مکان: سالن اجتماعات سرای سالمندان

دستور کار:

  • برر سی کار شرکت های ارت و اندازه گیری استان
  • بررسی کار بازرسی انشعابات وهماهنگی کار در شهرستان ها
  • بحث همبندی وهماهنگی در اجرای ساختمان ها