مجمع عمومی نوبت دوم و انتخابات هیات مدیره  انجمن کارشناسان ماده 27 قابل توجه اعضای محترم انجمن کارشناسان ماده 27

مجمع عمومی نوبت دوم و انتخابات هیات مدیره  انجمن کارشناسان ماده 27 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

زمان:
چهارشنبه 28/ 4/ 96 ساعت 17
مکان:
سالن راه و شهرسازی - روبروی 22 گولان


اسامی کاندیداهای هیات مدیره کارشناسان ماده 27
1- مهندس اقبال ملک نیا
2- مهندس مهدی حسام شریعتی
3- مهندس هیوا سیدیونسی
4- مهندس سید حمید برزنجی
5- مهندس شیوا کریمی
6- مهندس محمدرضا جباری
7- مهندس هومن بلندی