مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم تعاونی مسکن 473 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان (فاز 1،2،3) مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم تعاونی مسکن 473 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان (فاز 1،2،3)