مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان (نوبت دوم)

مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

نوبت دوم

 

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند ، مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در روز چهارشنبه مورخ13/11/95 ساعت 16 در محل سالن آمفی تاتر ( مولوی کرد ) دانشگاه کردستان با دستور کار زیر برگزار می گردد :

دستور کار مجمع :

تعیین تکلیف ساختمان های ملکی و استیجاری شهرستان سنندج

بودجه پیشنهادی سال 1396