مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن473 اعضای سازمان (فاز 1و2و3)

مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن473 اعضای سازمان (فاز 1و2و3)

زمان: شنبه24/04/96 ساعت 16:30

مکان:سالن اجتماعات سرای سالمندان

دستورکار :تعیین وضعیت زمین های فاز 1و2