مجمع عمومی فوق العاده اعضای نقشه بردار دارای پروانه تفکیک برگزار می شود

مجمع عمومی فوق العاده اعضای نقشه بردار دارای پروانه تفکیک  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار می شود.

تشکیل واحد تفکیک آپارتمان موضوع این مجمع می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده اعضای نقشه بردار دارای پروانه تفکیک  در تاریخ پنجشنبه 29 / 7/ 95 ساعت 10 در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار خواهد شد.