مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 
زمان :روز یکشنبه مورخ 11/5/94 ساعت 16

محل برگزاری: سالن آمفی تئاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان

 

دستور کار:

1-    بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1394

2-    انتخاب بازرسین