مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

نوبت اول

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند ، مجمع عمومی عادی نوبت اول در روز شنبه مورخ 26/ 01/ 96  ساعت 16 در محل سالن آمفی تاتر ( مولوی کرد ) دانشگاه کردستان با دستور کار زیر برگزار می گردد  .

دستور کار مجمع :

  • تعیین تکلیف ساختمان های ملکی و استیجاری شهرستان سنندج
  • بودجه پیشنهادی سال 1396


ضمناً در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء ،
نوبت دوم مجمع در روز دوشنبه مورخ 28/ 01/ 96  در همان زمان و مکان و با همان دستور کار برگزار خواهد شد.

 

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان