مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مجمع عمومی عادی سالیانه سال 97 در نوبت اول به تاریخ 16/ 2/ 97 روز یکشنبه ساعت 16 و در صورت به حد نصاب نرسیدن نوبت دوم در تاریخ 17/ 2/ 97 روز دوشنبه ساعت 16 در سالن آمفی تاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار گردد:

دستورکار:

1- بررسی وتصویب تراز سال 95 وبودجه پیشنهادی سال 97

2-تعیین وتصویب ورودیه وحق عضویت سالیانه اعضا وسایر منابع درآمدی برای سازمان

3- بندهای ج-چ-ذ-ر ماده 57 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی