مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 27/06/96 و اعلام  تنفس توسط هیئت رئیسه، ادامه جلسه مجمع در روز سه شنبه تاریخ 09/08/96 در محل سالن آمفی تئاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان از ساعت 16 تا 19  با دستور کار ذیل برگزار می گردد:

  • 1-  برگزاری  انتخابات بازرسین سازمان
  • 2-  ارائه تراز مالی سال 1395
  • 3- ادامه ارائه بودجه پیشنهادی سال 1396