مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

(ادامه مجمع عمومی  26 مهر 1395)

زمان: یکشنبه  23/ 8/ 95 ساعت 16

مکان: سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان