مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار می شود

مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با دستورکار بررسی و تصویب تراز مالی 1393برگزار می شود.

نوبت اول مجمع عمومی در تاریخ یکشنبه 25/ 11/ 94 ساعت 16 در محل سالن آمفی تئاترمولوی کرد  دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.

در صورت به حد نصاب نرسیدن حضور اعضا، نوبت دوم مجمع در روز شنبه مورخ 1/ 12/ 94 راس ساعت 16 در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار می شود.