مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در   تاریخ11/ 5/ 94 ادامه مجمع عمومی تاریخ مذکور بشرح ذیل برگزار می گردد:

زمان :روز یکشنبه مورخ 15/6/94 ساعت 16

محل برگزاری:   سالن آمفی تئاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان

 

دستور کار:

1-        ادامه بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1394

2-             بررسی دغدغه ها، مسایل و مشکلات مد نظر اعضا