مجمع عمومي عادي ( نوبت دوم ) تعاوني مسکن

مجمع عمومي عادي ( نوبت دوم ) تعاوني مسکن سازمان نظام مهندسي ( فاز 1و2و3 )

 

زمان: پنج شنبه مورخ 93/6/6 ساعت 17:30

مکان: سالن اجتماعات نوسازي مدارس استان کردستان