مجمع تخصصی گروه برق
مجمع تخصصی گروه برق
 
دستورکار: ارائه گزارش عملکرد سالانه
زمان: چهارشنبه 94/12/12 ساعت 16
مکان: سازمان