لیست آزمایشگاههای ژئوتکنیک دارای پروانه حقوقی

لیست آزمایشگاههای ژئوتکنیک دارای پروانه حقوقی

 

ردیف

نام آزمایشگاه

نام مدیر

شماره عضویت

پایه

تاریخ اخذ پروانه

1

آزما طرح زاگرس

مسعود شاهمرادی

00097-ح-22

2

06/02/93

2

خاک و بتن کردستان

آزاد شاهرخی

00066-ح-22

2

07/03/93

3

رامان خاک وپی

زاهد پور محمدی

00068-ح-22

3

09/05/93

4

زمین آزما کردستان

مازیار مهر اور

00118-ح-22

3

07/07/93

5

سنجش خاک و پی

حیدر محمدی

00119-ح-22

2

04/08/93

6

پیشرو خاک و پی ملل

اسرین محمدی

00124-ح-22

3

04/8/93