لزوم بستر سازي اصولي براي اجراي شناسنامه فني ملکي ساختمان
ه گزارش روابط عمومي شوراي مرکزي ، دکتر ثابتي ، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان در تعريف شناسنامه فني و ضرورت آن اظهار داشت : " بنا بر تعريفي جامع و کامل از شناسنامه فني مي توان گفت که اين شناسنامه در واقع مجموعه اطلاعاتي از افراد و فرايندهاي غير انساني است که در پروسه توليد يک ساختمان حضور دارند و ساختمان بر اساس نوع طراحي و ساخت و مصالح به کار رفته در آن داراي هويتي مشخص و قابل اتکا مي شود. "

وي گفت :" يکي از مهمترين ويژگي هاي اين شناسنامه اين است که مي توان دانش و مهارت نيروهاي انساني حاضر در توليد ساختمان را شناسايي و مديريت کرد. در استان کردستان شناسنامه فني و ملکي در حال صدور است اما همچنان در حال بستر سازي براي اجراي بهتر و جامع تر اين بخش از قانون هستيم . "

دکتر ثابتي با اشاره به اينکه يکي از عمده مسايلي که بر سر اجراي شناسنامه فني است عوامل فني و نوع و ميزان مهارت آنهاست گفت :" در حال حاضر بخش زيادي از نيروي انساني شاغل در اين صنعت مهارت کافي نداشته و گواهي مهارت فني ندارند . لذا جلساتي با سازمان فني و حرفه اي استان برگزار شده و در تهران نيز مباحث مرتبط با آن مطرح شده و تلاش مي کنيم تا از عوامل فني حاضر در استان به يک بانک اطلاعات جامعه برسيم تا کاستي ها و نقاط ضعف و قوت شناسايي شده و بر اساس آن بر نامه ريزي صورت گيرد در غير اينصورت نمي توان اجراي قانون را به صورت شايسته دنبال کرد. "

وي در پايان اعلام کرد : " بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته قرار است از ابتداي سال 1394 در استان کردستان تنها کساني در ساخت و ساز فعاليت خواهند کرد که از مهارت کافي برخوردار بوده و کارت و يا گواهينامه مهارت فني را داشته باشند. "