قطع یکفاز شبکه هاي توزیع؛ شبیه سازي شبکه واقعی باEMTP در شهرستان سنندج

 قطع یکفاز شبکه هاي توزیع؛ شبیهسازي شبکه واقعی باEMTP در شهرستان سنندج 

ناجی قادرنژاد            لیلا رشیدي         میثم غلامی

شرکت برق منطقهاي غرب      دانشگاه کردستان          دانشگاه کردستان

سنندج- ایران         سنندج- ایران        سنندج- ایران

EMTP ، واژههاي کلیدي: کات اوت فیوز، قطع فاز، شبکههاي توزیع، شبیهسازي

دانلود