قروه -کاهش ارتفاع تیرها از 40  به 30 سانتی متر قروه -کاهش ارتفاع تیرها از 40  به 30 سانتی متر