قرارداد طراحی  نقشه های اجرایی ساختمان توسط دفاتر حقیقی و حقوقی  (معماری، سازه، مکانیک، برق)
 قرارداد طراحی  نقشه های اجرایی ساختمان توسط دفاتر حقیقی و حقوقی  (معماری، سازه، مکانیک، برق)(فرمت word) ............................................... دانلود