قابل توجه کلیه دفاتر حقیقی و حقوقی سازمان

به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و برداشت چندگانه از نقشه های سازه و معماری لازم است نقشه های سازه و معماری بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی جهت کنترل به سازمان ارجاع گردد در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر ناشی از عودت نقشه ها از این بابت بعهده دفاتر و مهندسین طراح خواهد بود.