قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان / کارگاه آموزشی حفاظت دربرابر صاعقه
کارگاه آموزشی حفاظت دربرابر صاعقه
زمان: 14 و 15 مرداد ساعت 14 الی 19
مکان : سالن اجتماعات سرای سالمندان سنندج
شرکت برای کلیه اعضا آزاد است