قابل توجه کلیه اعضای محترم / اطلاعیه بازرسان سازمان


پیرو اطلاعیه شماره 3 مبنی بر اعلام کارکرد همکاران و توضیحات روی جلد دفاتر کارکردها ، ممکن است بعضا در متراژهای ارائه شده به هردلیل اشتباه شده باشد.

بی شک بازرسان خود را موظف به پاسخگویی و در صورت لزوم اصلاح آنها می دانند.
با این توضیح نحوه پاسخ بازرسان را اعضای محترم معترض تعیین خواهند نمود. بدین معنی چنانچه اعتراضی کتبی باشد ریزکارکردها کتبا و در صورتیکه اعتراض در فضای مجازی اتفاق افتد ریزکارکرد در همان محیط وارد خواهد شد.

بازرسان سازمان

یوسف وثوقی      فرشید عزت پور