قابل توجه کليه مهندسين عمران
 

قابل توجه کليه مهندسين عمران:

با توجه به در پيش بودن فصل سرما لازم است در اجرا و نظارت پروژه هاي خود نسبت به رعايت ضوابط بتن ريزي در هواي سرد مطابق بندهاي 9-7-7-3-1 الي 9-7-7-3-8 و رعايت ضوابط قالب برداري مطابق بندهاي 9-9-4-3-1 الي 9-9-4-3-3 مبحث 9 اقدام نمايند.

دانلود بندها