قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسی (مهرماه 96 )

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسی (مهرماه 96 )

بدین وسیله به اطلاع قبولشدگان در آزمون ورود به حرفه مهرماه 96 سازمان نظام مهندسی ساختمان می رساند ، اطلاع از قبولی در آزمون فعلا از طریق سایت دفتر مقررات ملی ساختمان ( www.inbr.ir ( امکان پذیر می باشد و شروع ثبت نام جهت دریافت مدارک صدور پروانه اشتغال به کار منوط به ارسال لیست قبول شدگان ممهور به مهر اداره راه و شهرسازی خواهد بود و به محض دریافت اسامی ، برنامه زمانبندی ثبت نام ، از طریق سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ( www.kurdnezam.ir (و به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد .

 

  امور عضویت و پروانه اشتغال