قابل توجه ناظرین محترم عضو سازمان

لازم است ناظرین محترم عضو سازمان استفاده از مصالح غیراستاندارد توسط مالکین در ساختمان های تحت نظارت خود را جهت انعکاس به اداره کل استاندارد به این سازمان اعلام نمایند.