قابل توجه ناظرین محترم سازه


با توجه به استفاده از مصالح نامناسب در ساخت بتن  ، مقتضی است ابتدا نتیجه مقاومت فشاری نمونه های با عمر 7 روز با استفاده از جدول 9-10-24 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی ناظرین محترم قرار گرفته سپس در صورت تامین نسبی مقاومت لازم با توجه به مقاومت مشخصه مندرج در نقشه ها ، مجوز بتن ریزی مراحل بعدی صادر شود .