قابل توجه مهندسین  محترم گروه معماری / کارگاه بررسی ضوابط نظارت معماری

کارگاه بررسی ضوابط نظارت معماری

زمان : خردادماه 94

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.