قابل توجه مهندسین محترم گروه عمران

 

سازمان نظام مهندسی در نظر دارد در قسمت طراحی سازه نقشه ها دارای نظم و ترتیب خاصی باشد درراستای نظم و ترتیب

و هماهنگی و یکسان سازی این امر جناب آقای دکتر سالار منیعی دفترچه پیشنهادی خود را به سازمان ارائه نموده اند لذا

خواهشمندیم  دفترچه پیشنهادی را مطالعه وتا  تاریخ 92/3/12 نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس الکترونیکی

salarmanie@srbiau.ac.ir   ارسال نمایید.