قابل توجه مهندسین محترم گروه تاسیسات برقی

قابل توجه مهندسین محترم گروه تاسیسات برقی

دوره سیستم های ارت .................................................... مدرس : مهندس لهونیان

دوره آموزش نرم افزار روشنایی........................................ مدرس : مهندس علی محمدی

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.