قابل توجه مهندسین  محترم گروه برق / آموزش ارت جهت مجریان سیستم ارت
برای دریافت فایل آموزش ارت جهت مجریان سیستم ارت به دفاتر شهرستان تابعه مراجعه فرمایید.