قابل توجه مهندسين گرامي رشته هاي عمران و معماري شهرستان بانه :

 

قابل توجه مهندسين گرامي رشته هاي عمران و معماري شهرستان بانه :

 

کارگاه نظارت عاليه در روز شنبه 93/8/24 ساعت 15 در محل سالن ولايت کميته امداد برگزار مي شود    (حضور اعضا الزامي مي باشد)