قابل توجه مهندسين محترم عضو تعاوني مسکن فاز2 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان

قابل توجه مهندسين محترم عضو تعاوني مسکن فاز2 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان

 

به منظور امتيازبندي اعضاي تعاوني مسکن فاز2 ، فرم ذيل توسط هيات مديره تعاوني تهيه گرديده ، لذا از اعضاي محترم تقاضا

مي شود جهت تسريع در امر امتياز بندي حداکثر تا تاريخ 92/10/30 ضمن تکميل فرم نسبت به امضا و مهر اقدام فرمايند.

در صورت هرگونه ابهام با شماره 09183714470 تماس حاصل فرماييد.

دانلود فرم