قابل توجه مهندسين محترم /  تسويه حساب بدهي حق عضويت

قابل توجه مهندسين محترم و دفاتر حقوقي با توجه به مصوبه مجمع عمومي مورخ 92/6/4 در رابطه با پرداخت حق عضويت در سال 92 به اطلاع مي رساند جهت تسويه حساب بدهي حق عضويت به امور مالي سازمان مراجعه فرماييد.

مصوبه مجمع عمومي :

1)  حق عضويت 500000 ريال( پانصد هزارريال) جهت مهندسين بدون پروانه ،1000000 ريال (يك ميليون ريال) براي مهندسين پروانه دارپايه سه، 1500000(يک ميليون و پانصدهزارريال) براي مهندسين پروانه دارپايه دو و2000000(دوميليون ريال)براي مهندسين پايه يک

2)  وروديه 1000000ريال (يك ميليون ريال ) (مانندسال 91) .

3)  وروديه دفاترحقوقي از4000000ريال (چهارميليون ريال )به 5000000ريال (پنج ميليون ريال)ازابتداي سال 92.