قابل توجه مهندسان ناظر

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند چنانچه در ساخت و سازهای تحت نظارت خود،  عملیات اجرایی مغایر با مشخصات فنی مندرج درنقشه‌های مصوب منضم به پروانه ساختمان در حال انجام بوده و یا عملیات اجرایی بدون وجود نقشه‌های مصوب لازم در دست اجرا می‌باشد، می‌بایست بلافاصله مراتب کتبا به شهرداری مربوطه جهت هر گونه اقدام قانونی لازم و به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت پیگیری‌های مربوطه اعلام گردد.

 

اهم مغایرت‌های مورد نظر نیز به شرح موارد ذیل می‌باشد:

1- تغییر مشخصات فنی سازه نگهبان، پی‌سازی، اسکلت ساختمان و پوشش سقف‌های طبقات

2- احداث طبقات اضافی چه در زیرزمین و چه برروی زمین

3- تغییر کاربری فضاهای مختلف(به ویژه سطوح مختص معلولین جسمی – حرکتی و سرایداری در صورت وجود در نقشه های مصوب ...)

4- کاهش سطوح فضاهای مشاع و افزودن آن به سطوح مفید ساختمان(به ویژه فضاهایی همچون راه پله های فرار، راه های خروج اضطراری و ....)

5- افزایش و یا کاهش سطح زیر بنا به هر میزان

6- تغییرمشخصات فنی سیستم‌ها و  تجهیزات مکانیکی و برقی و تغییر سایر مشخصات فنی مندرج در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان(به خصوص ضوابط مندرج در مباحث سوم، پانزدهم، هجدهم، نوزدهم و ....)

در خاتمه اضافه می‌نمايد حضور و یا عدم حضور مجری ذیصلاح و سرپرست کارگاه و همچنین مسئول ایمنی(که حضور آنان در پروژه طبق مقررات الزامی است)، کامل بودن رعایت و یا عدم رعایت موارد ایمنی (به شرح مندرج در مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ) می‌بایست بطور مستمر گزارش گردد.