قابل توجه مدیران محترم دفاتر مهندسی استان کردستان

با توجه به الکترونیکی شدن امورات مربوط به حذف اضافه و تمدید پروانه دفاتر لازم است برای ثبت اطلاعات دفتر در سامانه مذکور به سایت سازمان قسمت خدمات الکترونیک ، سامانه پروانه های مهندسین مراجعه و وضعیت موجود پروانه دفتر مربوطه را ثبت نمایند .

لازم به ذکر است نام کاربری و رمز عبور به قسمت فوق الذکر شماره پروانه مدیرعامل دفتر می باشد.