قابل توجه مدیران محترم دفاتر حقیقی و حقوقی طراحی استان


جلسه کمیته دفاتر با مدیران دفاتر در روز چهارشنبه مورخ 16/2/94 ساعت 12 لغایت 14 بعدازظهر در محل سازمان با موضوعات ذیل برگزار می گردد:

1-     نحوه ی اعلام کارکرد اعضا به دارایی

2-     جمع بندی نظرات مدیران دفاتر در خصوص نحوه ی ارجاع کار طراحی و نظارت

3-     حضور کلیه ی مدیران دفاتر در این جلسه الزامیست.