قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه پمپ وکاربردآن
قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه پمپ وکاربردآن
 
 جهت دریافت گواهینامه حضور در کارگاه ودریافت فایل کارگاه ( با دراختیار داشتن فلش مموری ) به امور آموزش وپژوهش مراجعه  فرمایید