قابل توجه شرکت کنندگان در سمینار گزارش نویسی

قابل توجه شرکت کنندگان در سمینار گزارش نویسی

جهت تحویل گواهینامه گذراندن دوره گزارش نویسی (مدرس: مهندس محمدیان) به امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مراجعه فرمایید.

هزینه گواهینامه 300000 ریال می باشد