قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه مهندسان شهریور 95


لیست رشته های کاردانی و کارشناسی مجاز جهت شرکت در آزمون به شرح زیر می باشد و برای مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته که دارای کاردانی غیر مرتبط در رشته هفتگانه ساختمان می باشند امکان صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نمی باشد و در صورت شرکت در آزمون ورود به حرفه قبولی آزمون مورد قبول نمی باشد.

اشخاصی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا تکنولوژي یا علمی کاربردي در رشته هاي موضوع ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند لیکن بواسطه غیر مرتبط بودن مدرك تحصیلی کاردانی آنان مشمول دریافت پروانه اشتغال به کار نمی شوند، چنانچه موفق به اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته هاي اصلی مقطع کارشناسی خود شوند می توانند پروانه اشتغال به کارمرتبط با مهندسی و با حدود صلاحیت نظارت و دررشته هایی که صلاحیت اجرا اعطا می شود، صلاحیت اجرا نیز دریافت نمایند.