قابل توجه ثبت نام کنندگان دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Abaqus
قابل توجه ثبت نام کنندگان دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Abaqus
دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Abaqus
 
مدرس:خانم دکتر امانی
هزینه دوره:صدهزار تومان
زمان شروع:سه شنبه 26/ 5/ 95 ساعت15
جهت تحویل فیش ثبت نامی به امور آموزش مراجعه فرمائید
مهلت تحویل فیش:24/ 5/ 95
همراه آوردن لپ تاپ الزامیست